1. Home
  2. 1. За Vendora
  3. Общи условия
  4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на твоите лични данни е много важна за нас. Целта на това известие е да те информира за вида на личните данни, които събираме, как ги обработваме, как са защитени и какви са твоите права срещу това обработване по отношение на услугите, които предоставяме, или по време на посещението ти на нашия уебсайт.

Определения

Термините “ние” и “Дружеството” се отнасят до едноличното частно дружество с наименование “VENDORA B.V.”, със седалище в Атина, улица “Одисеас Андруцу” № 35. Термините “ти” и “потребител” се отнасят за всяко лице, което посещава или използва този уебсайт.

Терминa “уебсайт” се отнася до този уебсайт, който заедно с цялото си съдържание принадлежи на Дружеството.

Терминът “ОРЗД” (GDPR) се отнася до Общия регламент относно защитата на данните, а именно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.

Въведение

В стремежа си да защитим и опазим неприкосновеността на личния живот и личните данни на потребителите/посетителите на този уебсайт досега сме приложили редица действия, правила и процедури, за да осигурим пълно съответствие с приложимото европейско и национално законодателство. Настоящото Уведомление за защита на личните данни (наричано по-долу “Известието”) има за цел да информира субектите на данни в съответствие с членове 12-14 от ОРЗД и съответните членове от Закона (чл. 31 и сл.).

Моля, прочетете внимателно Известието, за да се информирате за данните, обработвани от нашето Дружество, как те са защитени и какви са твоите законни права.

Нашето Дружество обработва твоите лични данни въз основа на изпълнението на договора и/или спазването на други законови задължения. Освен това нашето Дружество може да обработва твоите лични данни въз основа на съгласие, предоставено чрез нашия уебсайт, и при условие че сте били предварително информирани, в съответствие с настоящото Известие, за вида на данните, целтите, обхвата на обработката и всички получатели на данните. Твоето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като се свържеш с нас на адрес support@vendora.bg

Във всеки случай, посещавайки нашия уебсайт и/или използвайки нашите услуги, всяко физическо лице приема настоящото Уведомление, което представлява неразделна част от Условията за ползване, във връзка с които следва да се чете и тълкува, и е обвързано с тези условия.

Какво е “лични данни” и “обработване на лични данни” (член 4 от ОРЗД)

“Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, чиято самоличност може да бъде проверена пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

“Oбработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват, независимо дали с автоматични средства или не, с лични данни или с набори от лични данни, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Личните данни, които събираме, и целта на обработката

За да можеш безопасно да използваш услугите, предоставяни от нашия уебсайт, ще трябва да създадеш акаунт. Със създаването на акаунт събираме минимум пълното ти име и имейл адрес. Освен това събираме следните лични данни на потребителите за всеки отделен случай:

  • Ако желаеш да използваш нашите услуги като потенциален купувач: пълно име и имейл адрес.
  • Ако желаеш да използваш нашите услуги като продавач, за да публикувате обява: пълно име, адрес на електронна поща, област на пребиваване и телефонен номер. По желание можеш да въведеш и твоята улица и/или номер на улица и твоя снимка.
  • Ако транзакцията се извършва чрез използване на приложението за ескроу и плащания (EPA), както е предвидено в Условията за ползване, ще трябва да ни предоставите и номера на банковата си сметка (IBAN), пълния си адрес (т.е. улица, номер, пощенски код, град, държава), телефонен номер и копие от паспорта или личната си карта в полето “Идентификация на данни” (KYC). Моля, имай предвид, че когато използвате ЕРА, ние действаме като обработващи лични данни от името на Mangopay, която е администратор на твоите данни, в контекста на предоставянето на нейните услуги, както е описано подробно в Условията за ползване.
  • Попълвайки формуляра за контакт на нашия уебсайт, просто за да се свържеш с нас, независимо дали имаш профил, и с твоето съгласие: пълно име и имейл адрес.

Моля, имай предвид, че можем да съхраняваме записи на имейли, други съобщения и като цяло всякакви писмени съобщения, които сте обменили с нас по някаква причина, за период от пет (5) години, освен ако не е посочено друго или не се изисква от приложимото законодателство. Освен това комуникациите ти с други потребители чрез сайта не са поверителни и ние можем да ги записваме и съхраняваме в досието си с цел сигурност и за да гарантираме спазването на Условията за ползване.

Цялата информация, предоставена чрез сайта (различна от информация за кредитни карти), се въвежда в нашите бази данни по електронен път с автоматични средства или по друг начин.

Гореспоменатите лични данни се обработват само за следните цели: а) осъществяване на контакт с нас при поискване от твоя страна; б) получаване на информация за нашите услуги и всяка друга информация, която желаете да знаете, включително актуализации на уебсайта, при твое съгласие; в) изпълнение на целите за предоставяне на услуги, както е описано в Условията за ползване; г) управление на уебсайта и подобряване на предоставяните услуги, с цел предотвратяване на забранени или незаконни дейности, напр. твоите лични данни няма да бъдат използвани за цели, различни от изложените по-горе, освен ако не получим предварително разрешение от теб или ако това не се изисква или не е разрешено от приложимото законодателство.

Ние не публикуваме и не разкриваме твоите лични данни на трети страни, освен ако това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, за изпълнението на договора и/или с твоето съгласие.

Права на физическото лице, за което се отнасят данните:

След като сте ни предоставили личните си данни, можете да упражните правата си (чл. 15 и следващите от КЛЗД и чл. 33 и следващите от Закона), включително правото на достъп, правото на коригиране, правото на ограничаване на обработката, правото да бъдеш забравен и правото на преносимост на данните, когато това е технически осъществимо, като се свържете с нас по електронна поща на адрес support@vendora.bg. Уведомяваме те, че имаш право да обжалваш пред Коалиция за защита на личните данни (КЗЛД) по въпроси, свързани с обработката на твоите лични данни. За повече информация можеш да посетиш уебсайта на КЗЛД, като използваш следния линк: КЗЛД

В случай на упражняване на едно от горепосочените права ще положим всички усилия да отговорим на искането ти в писмен вид в рамките на един (1) месец, в противен случай ще обясним причините, поради които правото не може да бъде упражнено или искането не може да бъде удовлетворено съгласно ОРЗД(GDPR).

Съветваме те да поддържаш личните си предпочитания и данни пълни, точни и актуални. Ако бъде установено или има основание да се смята, че личните ти данни не са верни, точни и актуални, си запазваме правото да отхвърлим искането ти за регистрация или да спрем или прекратим профила ти незабавно без предизвестие, за да защитим други потребители/посетители.

Когато това се изисква от приложимото законодателство, ще поискаме от теб “opt-in” или положително съгласие за обработката на твоите лични данни.

Предаване и запазване на лични данни

Нашето дружество не разкрива и не предава твоите лични данни на трети страни, освен ако това не се изисква от закона или е необходимо действие, за да ти предоставим нашите услуги. Сървърите, които правят този уебсайт достъпен, както и базите данни, в които се съхранява информацията, може да се намират извън Гърция, но винаги в рамките на Европейския съюз. Дружеството е създало кръг от надеждни партньори, които са надлежно обучени по отношение на защитата на твоята неприкосновеност и лични данни и постоянно подобряват мерките за защита на твоите лични данни от неразрешена употреба, случайна загуба, разпространение или унищожаване.

Срок на съхранение на личните данни

Съхраняваме твоите лични данни толкова дълго, колкото е в сила твоят акаунт и/или договорът между нас и колкото е предвидено в приложимото законодателство. Ако нямаме законово задължение да го правим, ще изтрием данните ти веднага щом престанат да бъдат необходими за някоя от горепосочените цели. Данните, които предоставяш на Дружеството чрез формуляра за контакт, ще се съхраняват за период от една (1) година, освен ако не е посочено друго или не се изисква от приложимото законодателство.

Защита

Нашата компания прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на твоите лични данни. По отношение на обработката на твоите лични данни нашето дружество избира лица с подходяща професионална квалификация, които предоставят достатъчни гаранции по отношение на техническите познания и личната неприкосновеност, за да поддържат поверителността. Нашето Дружество използва редица технологии за сигурност и организационни процедури за защита на твоите лични данни, като например методи за криптиране, защитни стени, антивирусни програми.

По-специално, за да защитим нашия уебсайт, ние използваме методи за криптиране, когато личните данни се предават между твоята система и нашата, и инсталираме защитни стени и системи за откриване на проникване, за да предотвратим неоторизиран достъп до твоята информация. Чрез постоянни одити гарантираме сигурното предаване на информация и безпроблемното използване на сайта, без потенциален зловреден софтуер (напр. вируси) и без потенциален неоторизиран достъп до личната информация на потребителите.

Деца

Нашият уебсайт е сайт с общ трафик и ние не събираме умишлено лични данни от деца под 15-годишна възраст. Децата винаги трябва да получават разрешение от родителите си, преди да разкриват каквито и да било лични данни за себе си (като имена, имейл адреси и др.).

Бисквитки

Бисквитките са малки файлове с данни, състоящи се от текст и цифри, които се съхраняват в твоя браузър (напр. Chrome, Mozilla Firefox) и съдържат информация, която позволява на уебсайта да запомни важна информация, за да направи използването на уебсайта Vendora по-ефективно и полезно за теб. Бисквитките ни позволяват да активираме определена информация, за да улесним навигацията ти при предоставянето на услугата. За повече информация относно използването на бисквитки, моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките.

Сайтове на трети страни

По време на онлайн използването на нашия уебсайт може да срещнете връзки към други уебсайтове за твое удобство и информация. Тези сайтове могат да функционират независимо от нашата компания и могат да имат свои собствени известия, декларации или политики за поверителност. Препоръчваме ти да ги прегледате, за да разберете как може да обработват твоите лични данни във връзка с тези сайтове, тъй като не носим отговорност за съдържанието на уебсайтове, които не са собственост на Дружеството или се управляват от него, нито за използването на политиките за поверителност на тези сайтове.

Актуализации на известието

Дружеството си запазва правото да променя или допълва настоящото Уведомление по всяко време, без предизвестие, с цел да следи и да гарантира постоянното спазване на изискванията на ОРЗД(GDPR).

Такива промени, изменения, допълнения или изтривания на Известието ще влязат в сила незабавно, т.е. веднага след като бъдат публикувани на Уебсайта. Всяко използване на Уебсайта след такава промяна или модификация ще се счита за приемане от страна на потребителя/посетителя на промените, модификациите, допълненията или изтриванията.

Свържи се с нас

Ако имаш някакви допълнителни въпроси или коментари относно настоящото Уведомление и начина, по който обработваме твоите лични данни, моля, свържи се с нас по имейл на адрес support@vendora.bg

Related Articles